קשרי משקיעים

השילוב של יציבות לצד התפתחות הינו מאפיין בולט של פעילות קבוצת משולם לוינשטין לאורך השנים. כך מציגה קבוצת משולם לוינשטין באופן עקבי שיעורי צמיחה גבוהים בכל קנה מידה, הן מבחינת שוויים של כל נכסי הקבוצה, הן מבחינת הונה העצמי והן מבחינת נכסיה המניבים. שיעורי הצמיחה של קבוצת משולם לוינשטין מעידים על איתנותה הפיננסית ואופן ניהולה האחראי, ומאפשרים לה מרחב פעולה גדול ויכולות פיתוח נרחבות.